RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku – strona 1), zwanego dalej RODO, informujemy jak niżej:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERLINK LTD. SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Aleja Zwycięstwa 197, 81-521 Gdynia;

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów, zleceń, ofert, projektów rekrutacyjnych, a podstawą prawną owego będzie: realizacja umowy, zlecenia bądź przygotowanie oferty, której mogą być Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa wyraźne żądanie (art. 6 ust. 1 lit. B) RODO), wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust.1 lit. A) RODO);

3) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, jak również podmiotom, z usług których korzystamy podczas naszej działalności;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba, że będzie to niezbędne do prawidłowego wykonywania świadczonej usługi;

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego zostały zebrane. W przypadku materiałów archiwalnych, nie będzie to czas krótszy niż ten wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku (o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz. U. 2019 r. poz. 217, 357, 398, 650 z późniejszymi zmianami);

6) Prawa, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych: a/ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b/ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; c/ prawo do usunięcia swoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z prawa lub sprawowania władzy publicznej bądź sytuacji gdy przetwarzanie owych danych jest niezbędne do wykonania umowy; d/ prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e/ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody. Wycofanie zgody nie ma jednakowoż wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , które zostało dokonane na podstawie zgody uprzednio uzyskanej;

7) Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w momencie, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenia o ochronie danych;

8) W momencie, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, jednakowoż ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez ich Administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w momencie, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa;

9) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.